Algemene Voorwaarden

/Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 2017-11-13T15:59:38+00:00

1 Aanvaarding van de voorwaarden  
Als Deelnemer word ik geacht akkoord te zijn gaan met de Algemene Voorwaarden na het invullen van het Inschrijvingsformulier en het betalen van het Inschrijvingsgeld. Ik erken en ga ermee akkoord dat de Evenement organisator het Evenement organiseert en leidt en dat hij als enige het gezag en de finale zeggenschap heeft over alle beslissing die te maken hebben met de veiligheid, het uitvoeren en de organisatie van het evenement, de regels van het evenement, de tijden/eindtijden en de ranking.  

 1. Deelname– medische voorwaarden en bijbehorende risico’s 

Ik erken dat deelname aan de OMC een fysieke inspanning vraagt en ik ben me bewust van de aard van het Evenement en de mogelijke medische en fysieke risico’s die eraan verbonden zijn. Ik bevestig aldus dat ik fit en gezond ben en fysiek in de mogelijkheid ben om mee te doen aan het evenement. Ik ga ermee akkoord dat ik alleen verantwoordelijk ben voor mijn daden en zal de Evenement organisator of Geassocieerde partijen niet aansprakelijk stellen voor eventuele verwonding, ongeval, ziekte, verlies of schade geleden door mij of reden van het Evenement wat de oorzaak ook mag zijn, tenzij veroorzaakt als gevolg van nalatigheid van de Evenement organisator zoals vermeld in Artikel 12.  
Indien er zich een medische of lichamelijk aandoening voordoet voor de start van het Evenement, die mij mogelijks niet in staat stelt om deel te nemen, dan zal ik de Evenement Organisator daarvan op de hoogte stellen en mij terugtrekken van het Evenement in overeenstemming met deze voorwaarden. 
De Evenement Organisator neemt alle zorg met de organisatie van het Evenement tot zich, maar als Deelnemer erken ik dat er geen verzekering is afgesloten voor rekening van de Deelnemer door de Evenement organisator. Als gevolg daarvan ben ik zelf verantwoordelijk voor enige en alle verzekeringen, met inbegrip van een verzekering voor persoonlijke ongevallen en bezittingen.  
 

 1. Deelname– Reglement Ik ga ermee akkoord mij te houden aan alle geldende regels en voorschriften verbonden aan het Evenement. De Evenement organisator heeft ook het recht om van tijd tot tijd regels, die deel uitmaken van deze voorwaarden, op te leggen aan de Deelnemer. Alle beslissingen en instructies van, of in opdracht van de Evenement organisator worden als bindend beschouwd. Daarom ben ik het eens te voldoen aan alle instructies en richtlijnen die door de Evenement organisator of zijn afgevaardigden worden gegeven. Elke Deelnemer die onachtzaam, kwaadwillig of met opzet slecht handelt of zonder de nodige zorg en aandacht voor het Evenement of de andere deelnemers, zal worden gediskwalificeerd en heeft geen op een terugbetaling.  

 

 1. Deelnameaan het evenement De minimumleeftijd voor deelname aan de verschillende uitdagingen is 17 jaar oud op de dag van het Evenement. Deelnemers jonger dan 17 jaar kunnen enkel deelnemen mits toezicht van ouders of voogd. 
  Ik bevestig dat mijn inschrijving voor deelname aan het Evenement strikt persoonlijk is en erken dat het verboden is om mijn inschrijving om te wisselen, te verkopen, of door te geven aan een ander individu of te gebruiken voor marketing- of handelsdoeleinden. De Evenement organisator behoudt zich het recht voor om de inschrijving van de deelnemer in dergelijke omstandigheden te annuleren zonder restitutie of andere compensatie.  
   
 2. Inschrijvingsgeld 
  Alle inschrijvingsgelden zijn inclusief BTW.  
  Ik zal niet in aanmerking komen of deelnemen aan het evenement tot de volledige betaling van het inschrijvingsgeld door de Evenement organisator is ontvangen. Geen betaling wordt geacht te zijn ontvangen, totdat de Evenement organisator de beschikbare middelen heeft ontvangen. Het Inschrijvingsgeld wordt enkel terugbetaald volgens de voorwaarden vermeld onder het annuleringsbeleid. 
   
 3. Annuleringsbeleid 
  Het annuleringsbeleid is opgesteld rekening houdende met de kosten die de Evenement organisator dient te maken voor het organiseren van het Evenement. Schriftelijke kennisgeving van de annulering dient per post of e-mail te worden gegeven door de Deelnemer aan de Evenement organisator. De datum van de schriftelijke kennisgeving van de annulering aan de Evenement organisator is de datum van de e-mail of het poststempel op de envelop. Er zijn geen uitzonderingen. 

  De deelnemer kan zich terugtrekken onder de volgende voorwaarden, die van toepassing zijn op alle wedstrijdcategorieën:  

De Evenement Organisator hanteert een bedenktijd van 14 dagen:  
De Deelnemer heeft recht op een terugbetaling van het volledige Inschrijvingsgeld, verminderd met een administratiekost van € 4,50, indien de Evenement organisator de kennisgeving van annulering ontvangt binnen 14 dagen na betaling van het inschrijvingsgeld. Dit is van toepassing, ongeacht de nabijheid van Inschrijving tot de aanvangsdatum van het Evenement.  
Kennisgeving 60 dagen of meer voor de aanvang het Evenement:  
De Deelnemer heeft het recht om zijn (Evenement) inschrijving binnen dezelfde categorie over te zetten naar volgend jaar, onder voorwaarde dat het Evenement opnieuw plaatsvindt, tenzij de kennisgeving gebeurt binnen de 14 dagen bedenktijd, dan gelden de voorwaarden vermeld in de vorige paragraaf. De Deelnemer moet de Evenement organisator in kennis stellen van zijn voornemen tot het opnemen van de plaats niet minder dan 90 dagen voor het begin van het Evenement het volgende jaar.  

Kennisgeving 30 tot 59 dagen voor de aanvang van het Evenement: 
De Deelnemer heeft recht op een tegoed van 50% van zijn Inschrijvingsgeld, tenzij de kennisgeving gebeurt binnen de 14 dagen bedenktijd, dan gelden de hierboven vermelde voorwaarden. Dit tegoed dient gebruikt te worden bij Inschrijving voor het Evenement het volgende jaar, onder voorwaarde dat het Evenement opnieuw plaatsvindt. De deelnemer moet de Evenement organisator in kennis stellen van zijn voornemen tot het opnemen van de plaats niet minder dan 90 dagen voor het begin van het Evenement het volgende jaar. Kennisgeving minder dan 29 dagen voor de aanvang van het Evenement.  

De Deelnemer heeft geen recht op een Evenement Transfer of tegoed voor eender welk toekomstig Evenement. De Deelnemer heeft recht om van Evenement Categorie te wisselen tot 14 dagen voor de aanvang van het Evenement onder voorbehoud van beschikbaarheid in de betreffende Categorie. De kost voor de Transfer naar een andere Categorie met een hoger inschrijvingsgeld, zal het verschil zijn tussen beide inschrijvingsgelden op de dag dat de Transfer werd aangevraagd, vermeerderd met een kost van 5,5% van het verschil in inschrijvingsgeld. Er zal geen kost worden aangerekend en of terugbetaling van toepassing zijn voor Transfers naar een andere Categorie met een lager inschrijvingsgeld.  

Vanwege de aard van sportevenement, kan de Evenement organisator geen uitzondering maken voor blessures, zwangerschappen of andere omstandigheden. 

Schriftelijke kennisgeving kan worden gegeven via: – E-mail: info@ortlermountainchallenge.com met als onderwerp ‘Annulering’ of ‘Categorie Transfer’ – Post: Een hart voor ALS vzw, Meerskant 2a, 9270 Laarne, België  
Er worden telefonisch geen annuleringen aanvaard.  
 

De Evenement organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment Deelnemers van het Evenement te verwijderen of hun deelname aan het Evenement te weigeren indien de Evenement organisator een dergelijke actie nodig acht omwille van veiligheidsredenen of wanneer het vlot verloop van het Evenement in het gedrang komt voor de andere Deelnemers of voor enige andere praktische reden. Onder dergelijke omstandigheden wordt er niet tot terugbetaling over gegaan. 

 

 1. Wijzigingen aan het Evenement Elke wijziging aan de starttijd of formule van het Evenement zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de Deelnemer worden meegedeeld .  

Starttijd – Ik ben me ervan bewust dat de Evenement organisator het recht heeft de starttijd van het Evenement aan te passen. Er zal geen terugbetaling gedaan worden voor een wijziging van de starttijd, op voorwaarde dat het evenement plaatsvindt op de aangegeven datum van het Evenement.  

Evenement datum – Ik ben me ervan bewust dat de Evenement organisator het recht heeft de datum van het Evenement aan te passen. In het geval van een aanpassing van de datum en wanneer ik als Deelnemer in de onmogelijkheid verkeer om het Evenement bij te wonen op de herziene datum, dan heb ik 14 dagen de tijd na aankondiging van de gewijzigde datum, om de Evenement Organisator hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en een terugbetaling van mijn Inschrijvingsgeld te ontvangen, verminderd met een administratiekost van 3,50 €. 

 

 

 1. Annulering 

De Evenement organisator behoudt zich het recht voor om het Evenement op gelijk welk moment te annuleren wegens omstandigheden buiten haar redelijke controle om of om veiligheidsredenen. In het geval dat het Evenement wordt geannuleerd zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald of worden overgedragen naar het volgende jaar, zonder verdere aansprakelijkheid als gevolg van een dergelijke annulering.  

 

 1. Communicatie 

De Evenement organisator zal hoofdzakelijk e-mail als communicatiemiddel gebruiken met de Deelnemers. Om de ontvangst van alle Evenement informatie te verzekeren, aanvaard ik de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Evenement organisator het juiste e-mail- en postadres heeft en om de Evenement organisator zo snel mogelijk te informeren van elke wijziging voorafgaand aan het Evenement. De Evenement organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke computerstoringen of andere technische afwijkingen die kunnen optreden tijdens het verzenden van een dergelijke e-mail communicatie die kan leiden tot het niet ontvangen door de Deelnemer. 

 De Evenement organisator kan gecontacteerd worden op de volgende manieren en zal trachten te reageren op vragen van de Deelnemer binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de correspondentie.  

Telefonisch:  +32 477 266 969  

Per email: info@ortlermountainchallenge.com 

Per post: Een hart voor ALS vzw, Meerskant 2a, 9270 Laarne, België.  

 

 1. Media &FotografieAls Deelnemer aan het Evenement, ga ik er onherroepelijk mee akkoord te worden gefilmd , geïnterviewd en gefotografeerd op het Evenement, en dat de video-opnames en foto’s geheel of gedeeltelijk worden gebruikt in een tv-programma, film, video of uitzending van welke aard ook en in alle media voor het doel van reclame en publiciteit en anderzijds in verband met de exploitatie en / of de promotie van het Evenement ( en toekomstige evenementen) . Elke film, foto of een andere opname van bewegende of stilstaande beelden blijven eigendom van de Evenement organisator. Dienovereenkomstig mag een dergelijke opname door de deelnemer niet anders dan voor privé-doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenement organisator. 

 

11 Gegevensbescherming 

Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en gebruikt door de Evenement organisator en evenement partners / sponsors in verband met de organisatie, de oplevering en het beheer van het Evenement en dat deze informatie door de Evenement organisator en evenement partners / sponsors gebruikt mag worden voor de compilatie van statistische informatie en de procedures om toekomstige gebeurtenissen te verbeteren.  

Medische informatie en Noodcontactgegevens worden alleen verzameld voor gezondheids- en veiligheidsdoeleinden, om medische hulp te kunnen geven op de Evenement datum. Persoonlijke informatie of marketing informatie met betrekking tot de Deelnemer mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gereproduceerd, in welke vorm ook, behalve voor de doeleinden vermeld in deze Voorwaarden . 

 

12 Verantwoordelijkheid/Aansprakelijkheid van de Evenement Organisator  

De Evenement organisator is niet aansprakelijk voor de Deelnemer voor verlies of beschadiging van de persoonlijke uitrusting van de Deelnemer, of voor mogelijke indirecte of gevolgschade of schade als gevolg van de deelname van de Deelnemer aan het Evenement; of voor een mogelijk verlies van zaken, inkomsten of winst; van verwachte besparingen of verspilde uitgaven; of van verlies van reputatie.  

De Evenement organisator is niet aansprakelijk voor eventuele acties van toeschouwers of andere derde partijen. Als Deelnemer doe ik onherroepelijk afstand van het recht op verhaal of claims tegen de Evenement organisator, sponsors, leveranciers, medische adviseurs of enige andere persoon betrokken bij de organisatie van het evenement ( ” geassocieerde partijen “) als gevolg van elke vorm van lichamelijke, geestelijke of ander verlies of schade, van welke aard dan ook geleden door de Deelnemer , direct of indirect , of door de familie van de Deelnemer, veroorzaakt door een gebeurtenis die op enigerlei wijze verband houdt met de deelname van de Deelnemer aan het Evenement. Als deelnemer , zal ik de Evenement organisator en de geassocieerde partijen vrijwaren van elke claim, acties, aansprakelijkheid of verliezen als gevolg van een schending van bovenstaande verklaringen van de Deelnemer.  

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken van de Evenement organisator voor Fraude; of van enige andere aansprakelijkheid voor zover deze niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet. Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetten en alle geschillen die voortvloeien zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.  

13 ALGEMENE VOORWAARDEN Het gebruik van deze website impliceert uw acceptatie van onze Algemene Voorwaarden (beschikbaar in de Engelse taal) . Lees onze Algemene Voorwaarden aandachtig .